Het is één van de grootste ergernissen in het verkeer; snelheidsovertredingen. Dat geldt niet alleen voor het verkeer, ook de leefbaarheid voor bewoners heeft te lijden onder weggebruikers die zich niet aan de snelheden houden.

Om er voor te zorgen dat weggebruikers zich aan de toegestane en wenselijke snelheden houden, worden wegen zoveel mogelijk conform de richtlijnen ingericht. Het blijkt echter dat men zich ondanks de inrichting niet aan de snelheden houdt.
Het is vaak lastig om zonder metingen een goed beeld te krijgen van de daadwerkelijke ernst van de overtredingen. Gevoelsmatig lijkt een auto in een smalle woonstraat namelijk al snel harder te rijden dan toegestaan.

Om een objectief beeld te krijgen van de gereden snelheden kunnen metingen worden verricht met zo gehete “wegkantradars”. Deze radars zijn momenteel zo ver ontwikkeld dat het mogelijk is behalve de verkeersintensiteiten en snelheden ook onderscheid te maken tussen verschillende soorten weggebruikers (bijvoorbeeld vrachtverkeer, autoverkeer en fietsverkeer) en ook de rijrichting van deze weggebruikers.

Dit soort metingen zijn voor overheden een ideale onderbouwing voor het al dan niet nemen van een besluit tot het aanpassen van een bepaalde weg. Maar niet alleen voor overheden is het mogelijk tellingen uit te voeren. Ook scholen, buurtverenigingen, individuele burgers enz. kunnen een dergelijke meting laten uitvoeren om eventuele problemen objectief inzichtelijk te maken. Op deze manier kan een goed overleg worden opgestart om te kijken naar eventueel noodzakelijke maatregelen.

Wie ooit een rapport van een snelheidsmeting heeft ingezien, heeft de term “V85” gegarandeerd terug zien komen, maar wat is dat nu eigenlijk?

Binnen de verkeerskunde worden twee gereden snelheden gebruikt: de maximumsnelheid (Vmax) en de V85-regel. De maximumsnelheid is de hoogste snelheid die op een wegvak is toegestaan. In Nederland gelden (bijvoorbeeld) de volgende maximumsnelheden: 30 km/u en 50 km/u binnen de bebouwde kom en 80 km/u en 100 km/h buiten de bebouwde kom. Deze snelheden worden aangegeven door middel van een verkeersbord of elektronisch bord boven of naast de kant van de weg.

Vaak wordt vanwege allerlei redenen de maximaal toegestane snelheid overtreden. Zoals reeds benoemd, dient een weggebruiker aan de weg te kunnen aflezen welk verkeersgedrag wordt verlangd. Binnen woonwijken moet de gewenste rijsnelheid 30 km/h dus af te lezen zijn aan het wegbeeld. Vaak worden ondersteunde maatregelen zoals drempels toegepast. Naast het feit dat met name automobilisten vaak bewust de maximumsnelheid overtreden, kan het dus ook zo zijn dat een bepaald wegbeeld niet het gewenste rijgedrag afdwingt. Om na te gaan of een snelheidslimiet overeenstemt met de weginrichting en de omgeving wordt de V85-regel gehanteerd. Dat is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet en door 15% wel wordt overschreden. Dit wordt gedaan om “extremen” uit de meting te halen. Er zijn altijd weggebruikers die ondanks de weginrichting te hard (willen) rijden. Deze weggebruikers geven geen reëel beeld van de daadwerkelijke verkeerssituatie. De V85-regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig ervaart. Zodra de V85 de maximumsnelheid benadert (of er iets boven ligt tot maximaal 10 km/h) kan worden aangenomen dat de betreffende weg goed ingericht is en dat geen aanvullende verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn. Blijkt echter dat de V85 meer dan 10 km/h boven de toegestane maximumsnelheid ligt, dan is de weg niet goed ingericht. Het is dan mogelijk om te kijken welke maatregelen noodzakelijk zijn om de snelheid van de weggebruikers te remmen. Deze maatregelen kunnen vervolgens uiteenlopen van een simpele aanpassing in bebording en markering, tot het compleet herinrichten van een weg.

Wilt u meer weten over snelheidsmetingen, of er zelf een laten uitvoeren, neem dan contact op met één van onze verkeerskundigen!!
U kunt ook uw vraag sturen aan info@gp12.nl, wij helpen u graag!

Bart

Author Bart

More posts by Bart