Privacyverklaring Grenspaal12

Grenspaal12 is een advies- en ingenieursbureau voor technisch ontwerp, infrastructuur en mobiliteit. Van Rijkswegen tot lokale reconstructies en van analyses van verkeerseffecten tot project- en procesmanagement. Om de werkzaamheden binnen onze diensten goed te kunnen uitvoeren is het bij gelegenheid noodzakelijk om persoonsgegevens van onze klanten en overige relaties te verwerken. Dit doen wij altijd uiterst zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons privacy beleid. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van de klanten en relaties van Grenspaal12. Grenspaal12 respecteert de privacy van haar klanten en relaties en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring informeert Grenspaal12 over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens kan Grenspaal12 gebruiken?
Grenspaal12 kan onderstaande persoonsgegevens gebruiken:

 • voor- en achternaam van de klant en/of contactpersoon van de klant;
 • bedrijfsnaam;
 • (bedrijf)adresgegevens;
 • telefoonnummer (zowel een vast nummer alsook een mobiel nummer);
 • e-mail adres van het bedrijf en/of contactpersoon van het bedrijf;
 • bankrekeningnummer;
 • curriculum vitae;
 • overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, op digitale wijze, in correspondentie).

Met welk doel verwerkt Grenspaal12 persoonsgegevens?
Grenspaal12 kan persoonsgegevens verwerken voor één of meerdere van onderstaande doelen:

 • voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de diensten die Grenspaal12 aanbiedt;
 • voor het in behandeling nemen van vragen en/of verzoeken;
 • ten behoeve van facturering;
 • voor het versturen van de nieuwsbrief van Grenspaal12;
 • voor het in behandeling nemen van binnengekomen sollicitaties;
 • voor het versturen van eventuele relatie- klant- en/of Kerstgeschenken.

Hoe verzamelt Grenspaal12 persoonsgegevens?
De persoonsgegevens van klanten worden verkregen doordat deze klanten gebruik maken van de diensten van Grenspaal12 en/of door verstrekking van deze gegevens door klanten zelf. Daarnaast heeft een bezoeker van de website van Grenspaal12 zelf de keuze om zijn of haar contactgegevens achter te laten middels het contactformulier. De medewerkers van Grenspaal12 hebben uitsluitend toegang tot persoonsgegevens  indien dit nodig is voor de uitoefening van hun functie en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

Verstrekt Grenspaal12 persoonsgegevens aan derden en/of buiten de EU?
Grenspaal12 kan persoonsgegevens van klanten delen met organisaties die door   Grenspaal12 worden ingeschakeld om in opdracht van Grenspaal12  diensten te verlenen. Grenspaal12 is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van eventueel genoemde andere organisaties op de website van Grenspaa12. Wel staat Grenspaal12 in voor de verwerkers waarvan zij gebruikt maakt.

Grenspaal12 geeft geen persoonsgegevens door buiten de EU.

Hoe lang bewaart Grenspaal12 de ontvangen persoonsgegevens?
Grenspaal12 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij Grenspaal12 wettelijk verplicht is gegevens langer te bewaren. Grenspaal12 neemt passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies en/of misbruik van persoonsgegevens of onbevoegde toegang hiertoe.

Wat zijn de rechten van de klant inzake zijn/haar persoonsgegevens?
De klant heeft:

 • recht op inzage in de persoonsgegevens die aan Grenspaal12 zijn verstrekt;
 • recht op verbetering van of aanvulling op de persoonsgegevens die aan Grenspaal12 zijn verstrekt;
 • recht op verwijdering van de persoonsgegevens die aan Grenspaal12 zijn verstrekt;
 • recht op bezwaar tegen verwerking van de persoonsgegevens door Grenspaal12;
 • recht op het indienen van een klacht over het gebruik van de persoonsgegevens door Grenspaal12.

De klant kan een verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten indienen middels het versturen van een e-mail naar info@gp12.nl. Om misbruik te voorkomen kan Grenspaal12 de klant vragen zich te identificeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er zijn organisaties die besluiten nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens. In dat geval is het niet een natuurlijk persoon die een besluit neemt maar een computerprogramma-  of systeem zonder tussenkomst van een natuurlijk persoon. Grenspaal12 maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Aanpassingen en/of wijzigingen
Grenspaal12 kan eventuele aanpassingen en of wijzigingen eenzijdig doorvoeren in deze privacyverklaring. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze zijn aangepast in de privacyverklaring en op de website van Grenspaal12 zijn gepubliceerd. Het is voor klanten en relaties daarom raadzaam om regelmatig de website van Grenspaal12 te raadplegen om hiervan op de hoogte te zijn.  

Meer informatie?

Contact opnemen