Effectenstudie Leisure Ring Provincie Limburg

De regio Parkstad Limburg heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van toerisme en leisure en de ambitie reikt nog verder. De Buitenring kan daar, naast haar verkeerskundige functie, een belangrijke rol in spelen door per dag aan duizenden gebruikers de verscheidenheid en attractiviteit van Parkstad te etaleren. Daarvoor zijn diverse ideeën ontwikkeld, waaronder de toepassing van ledverlichting in de middengeleider en het aanstralen van beekkruisingen.

Er is gekozen om met bovenstaande ideeën een pilot te starten op een begrensd tracédeel. Grenspaal12 heeft in opdracht van de Provincie Limburg een effectenstudie van de geplande maatregelen uitgevoerd en de te verwachten effecten op de weggebruiker en de natuurlijke omgeving inzichtelijk gemaakt. Hierbij is onder andere gekeken naar de mate van afleiding bij weggebruikers (verkeersveiligheidseffecten) en uitstraaleffecten naar de omgeving (mate van verstoring fauna).