Uitdaging
Groeët Genhei in Heerlen kampt al geruime tijd met verkeersonveilige situaties. Klachten uit de omgeving betreffen voornamelijk (hoge) snelheid, onoverzichtelijk- en/of dubbel parkeren, het negeren van invalidenparkeerplaatsen, laad/losplaatsen e.d. Deze factoren kunnen de kans op ongevallen verhogen. De door Grenplaal12 uitgevoerde analyses bevestigen dit beeld.

Aanpak
Grenspaal12 heeft voor bovenstaande uitdaging de volgende aanpak voorgesteld aan de gemeente Heerlen:

Stap 1: Knelpunten objectief in beeld brengen

  • Bureauonderzoek en fysieke schouw van het projectgebied
  • Uitvoeren van metingen (voertuigaantallen- en snelheden)
  • Bewonersparticipatie (het delen van bevindingen en ophalen van ervaringen en ideeën)

Stap 2: Een gedragen maatregelenpakket samenstellen

  • Uitwerken van een voorstel voor maatregelen (op basis van analyse en wensen/ideeën van opdrachtgever, bewoners en ondernemers)

Stap 3: Opstellen uitvoeringsplan korte en lange termijn

  • Uitwerken verslag en beschrijven van aanbevelingen

Oplossing
Uit de analyses kan worden geconcludeerd dat de problematiek in de omgeving Groeët Genhei zeer divers, en daarnaast, plaats- en gebruikerspecifiek is.
Een gefaseerde aanpak lag dan ook het meest voor de hand, waarbij van de volgende prioriteitsstelling is uitgegaan:

  1. Verhogen van de veiligheid
  2. Verbeteren van het gebruik van de openbare ruimte
  3. Overlastbeperking

Dit heeft geleid tot een haalbaar en reëel maatregelenpakket (tijd en budget) dat op korte termijn de veiligheid op Groeët Genhei zal verhogen. Verdere aanbevelingen voor de middellange termijn, die vooral gericht zijn op aanpassingen van het gebruik van de openbare ruimte en overlastbeperkingen, zijn hierbij ook toegevoegd.