Verkeersveiligheidsaudits

Wat is een verkeersveiligheidsaudit?

Een verkeersveiligheidsaudit is een onafhankelijke beoordeling van de (verwachte) verkeersveiligheid van een infrastructuurproject door al in de verschillende voorbereidingsfasen mogelijke veiligheidsproblemen te identificeren. Bij een verkeersveiligheidsaudit kijken we dus heel specifiek door een verkeersveiligheidsbril. De audit dient altijd uitgevoerd te worden door een auditteam met daarin minimaal één gecertificeerd auditor. Doel van de audit is om in een vroegtijdig stadium te weten te komen of een weg of verkeerssituatie risico’s oplevert voor de verkeersveiligheid en zo ja, hoe deze risico’s voorkomen kunnen worden. Met als uiteindelijk doel het voorkomen van (ernstige) ongevallen.

Wanneer een verkeersveiligheidsaudit uitvoeren?

Een verkeersveiligheidsaudit is al jarenlang een verplicht onderdeel van het ontwerpproces bij rijkswegen, dus alle autosnelwegen. Ook verschillende provinciale overheden passen dit instrument inmiddels regelmatig toe bij grootschalige reconstructies of nieuwe aanleg van provinciale wegen. En ook op gemeentelijke wegen komt het steeds vaker voor.

Bij Grenspaal12 beschikken wij over gecertificeerde auditoren voor de uitvoering van dergelijke audits. Zij hebben inmiddels meerderen uitgevoerd voor onder andere de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht:

  • verkeersveiligheidsaudit het toekomstige tramtracé in het binnenstedelijk gebied van Maastricht (gemeente Maastricht)

Als deze verkeersveiligheidsauditoren worden ingezet, zijn ze op geen enkele wijze eerder betrokken geweest bij het project. Daardoor hebben ze een onafhankelijke en frisse kijk op zaken.

Ook voor bestaande situaties kan een verkeersveiligheidsaudit worden uitgevoerd. Dit wordt ook wel een verkeersveiligheidsinspectie genoemd. Bijvoorbeeld op wegen waar regelmatig ongevallen gebeuren en onduidelijk is wat de precieze oorzaak daarvan is.

Een verkeersveiligheidsaudit is dus een gedetailleerde, systematische en technische verkeersveiligheidscontrole van (de ontwerpkenmerken van) een infrastructuurproject. De audit wordt in alle fasen van een infrastructuurproject uitgevoerd. Vanaf de planning tot na ingebruikname door de weggebruikers. Idealiter vindt de toetsing op vier momenten plaats, waarvan twee tijdens het ontwerpproces en twee na de realisatie van het infrastructuurproject.

Hoe gaat dat dan in zijn werk?

Het auditteam voert de audit van een voorontwerp of een definitief ontwerp vooral op basis van bureaustudie uit. Bij een audit net voor of enige tijd na opening van de weg zullen de auditoren de locatie bezoeken.

Het auditteam stelt voor elke auditfase een auditrapport op. In dit rapport staan de volgende punten:

  • een bondige beschrijving van het betreffende infrastructuurproject
  • de auditfase
  • het auditteam
  • het auditproces
  • een beschrijving van de bevindingen over de verkeersveiligheid

De wegbeheerder of ontwerper maakt vervolgens op basis van het auditrapport expliciete keuzes en onderbouwt of en zo ja hoe de gesignaleerde knelpunten worden aangepakt. De wegbeheerder/ontwerper schrijft vervolgens een reactienota waarin staat welke oplossing wordt voorgesteld en, als een bevinding niet wordt overgenomen, waarom niet.

Zo kan de wegbeheerder eventuele verkeersveiligheidsrisico’s wegnemen door het ontwerp daarop aan te passen. Een andere optie is om de situatie buiten te veranderen rondom het moment dat de weg in gebruik wordt genomen of daarna. Uiteraard kunnen de grootste (ontwerp)wijzigingen worden doorgevoerd tijdens de eerste twee auditfasen. Bij de latere auditfasen ligt de nadruk bijvoorbeeld op het wijzigen van bebording, verlichting of bebakening.

Kiest u ook voor een verkeersveilige weginrichting?

Een verkeersveiligheidsaudit is een preventief en daarmee een typisch Duurzaam Veilig-instrument. Het oplossen van verkeersveiligheidsrisico’s in de ontwerpfase is vele malen effectiever, efficiënter en daardoor goedkoper dan ingrepen achteraf die extra investeringen vergen. Voorkom dat u achteraf maatregelen moet nemen door meteen een verkeersveilig wegontwerp te maken! Kies daarom voor een verkeersveiligheidsaudit.

Zit u ook met een verkeersveiligheidsvraagstuk? Vul dan uw gegevens op onze contactpagina in. Een van onze auditoren neemt dan geheel vrijblijvend contact met u op.

Meer informatie?

Contact opnemen