Verkeerskundig ontwerp

Grenspaal12 heeft veel expertise op het vlak van verkeerskundig ontwerp, advisering rondom de beste verkeerskundige oplossing en afwegingen tussen verschillende varianten. Het ontwerp van wegen en kruispunten wordt steeds complexer vanwege de integrale aanpak van projecten en de belangen van diverse betrokkenen. De belangen van ondernemers en bewoners zijn vaak anders dan die van een wegbeheerder waardoor draagvlak creëren een belangrijke uitdaging is.

Wij ondersteunen zowel wegbeheerders als private partijen bij het tot stand komen van verkeerskundige oplossingen. Wij zoeken de integraliteit op waarbij er een voortdurende wisselwerking is tussen zowel beleid aan de ene zijde als de wensen en inbreng van direct belanghebbenden aan de andere zijde. Het is dan essentieel om de inbreng evenwichtig te verwerken in een gedragen verkeerskundig ontwerp en waarbij ontwerpkeuzes helder en duidelijk gemotiveerd dienen te worden.

Onze aanpak

Onze aanpak borduurt verder op het landelijk verkeersveiligheidsbeleid Duurzaam Veilig. Het Nederlandse wegennet is opgebouwd volgens het principe van de functionele netwerkopbouw. Hierbij zijn er twee hoofdfuncties van wegen: stromen en verblijven. Deze opbouw van het wegennet en het wegontwerp zijn van grote invloed op de verkeersveiligheid: ten eerste omdat deze bepaalde conflicten onmogelijk of onwaarschijnlijk maken (bijvoorbeeld fysieke rijrichtingscheiding, gescheiden fietspaden, obstakelvrije bermen); ten tweede omdat deze richting geven aan het gewenste verkeersgedrag (herkenbaarheid, voorspelbaarheid). Nederland kent drie wegcategorieën:

  • Erftoegangswegen
  • Gebiedsontsluitingswegen
  • Stroomwegen

Deze wegcategorieën hebben elk hun eigen ontwerpprincipes, zowel voor de wegvakken als voor de kruisingen. De richtlijnen voor een optimaal wegontwerp (afweging tussen bereikbaarheid, veiligheid en milieu) worden gepubliceerd door CROW. Deze richtlijnen zijn niet bindend. Het is uiteindelijk de wegbeheerder die bepaalt hoe een weg eruitziet.

Driehoek Functie – Vorm – Gebruik

Het wegontwerp is in principe gebaseerd op de driehoek Functie – Vorm – Gebruik. Deze driehoek wordt ook door ontwerpers buiten het werkveld ‘verkeer’ gebruikt. De driehoek houdt in dat de functie of het doel van de vormgeving tot uitdrukking moet komen in het ontwerp en de weginrichting. Daarbij komt ook dat de vormgeving van de weg of het kruispunt moet leiden tot het bedoelde en gewenste gedrag en gebruik. Toegepast op de verkeerssituatie betekent dit, dat bij elk van de twee verkeersfuncties (stromen en verblijven) een optimaal wegontwerp hoort. Dit leidt tot het bedoelde en gewenste gebruik door verkeersdeelnemers. Vanuit de verkeersdeelnemer bekeken moet de vormgeving duidelijk maken wat de beoogde functie is en wat het gewenste gedrag is.

Neem contact met ons op als u een verkeerskundige oplossing wenst voor uw verkeerskundig knelpunt.

Meer informatie?

Contact opnemen