Mobiliteitsplannen

Iedereen weet er wat iets vanaf: verkeer! Er wordt regelmatig gesproken over de vele verkeersonveilige situaties in “ons dorp” of “de stad”. Opmerkingen als: “hier wordt veel te hard gereden…Daar zijn te weinig parkeerplaatsen…Op die weg is het levensgevaarlijk om te fietsen of over te steken…” worden veelvuldig gemaakt. In overheidsland (zowel bij het Rijk, de provincie alsook de gemeente) zijn deze signalen en klachten bekend en worstelt men vaak over hoe bepaalde situaties kunnen worden verbeterd. Om zo goed mogelijk in te haken op ruimtelijke ontwikkelingen en diverse belangen, creëren overheden sinds een aantal decennia beleidsplannen om richting te geven aan de ontwikkelingen en de aanpak van knelpunten. Voor verkeerskundige aangelegenheden verschijnen dergelijke ambities vaak in het zogenaamde Mobiliteitsplan.

Wat is een mobiliteitsplan?

Een mobiliteitsplan is in de regel een verkeerskundig beleidsdocument waarin diverse ambities worden benoemd. Vaak komt dit neer op het oplossen van belangrijke knelpunten of het nastreven van bepaalde doelstellingen. In het algemeen worden mobiliteitsplannen met de volgende doelstellingen opgesteld:

  1. het verbeteren van de leefbaarheid
  2. het zorgen voor een goed ondernemersklimaat
  3. gezond en wel verplaatsen in de gemeente
  4. goede mobiliteit voor iedereen

Hoe komt een mobiliteitsplan tot stand?

Aan de hand van een uitvoerige analyse wordt op detailniveau duidelijk waar de knelpunten zitten. Daarnaast wordt helder waar aandacht nodig is voor het verbeteren van diverse situaties. Neem bijvoorbeeld een stads- of dorpskern waar veel landbouwverkeer op de weg is. Gezien de grootte van de voertuigen zorgt dit regelmatig voor onveiligheid en overlast. Door middel van een goede onderbouwing van feiten en cijfers, in combinatie met erkenning en draagvlak van het probleem, worden doelen gesteld en acties benoemd die leiden tot verbetering van de situatie.

Wat is de uitkomst van een mobiliteitsplan?

De concrete uitkomst van een mobiliteitsplan zou in dit voorbeeld kunnen zijn dat doorgaande wegen door de kern “ongeschikt” worden gemaakt voor grote voertuigen. In ruil daarvoor wordt er een reële en goed begaanbare route voor de landbouwers om de kern gefaciliteerd.

Op deze manier wordt tegemoetgekomen aan de doelstellingen verbeteren leefbaarheid, goed ondernemersklimaat, gezond en wel verplaatsen in de gemeente en goede mobiliteit voor iedereen. Naast landbouwverkeer kan ook gedacht worden aan de aanpak op het gebied van fietsers en voetgangers, autoverkeer, vrachtverkeer en openbaar vervoer. Al deze thema’s / modaliteiten dragen individueel bij aan de gestelde ambities. Echter is een combinatie vaak ook goed denkbaar.

Ambities in deze mobiliteitsplannen hebben meestal betrekking op de lange(re) termijn; resultaten van alle acties en uitvoeringen zijn vaak niet direct merkbaar. Zodra alle puzzelstukjes zijn gelegd over een x-aantal jaar, treedt een merkbare verbetering op. Doelen zijn behaald en men komt dichterbij de ambities die zijn gesteld.

Meer informatie?

Contact opnemen