Participatie

Draagvlak creëren

Om een project succesvol te laten verlopen is er, naast het aanleveren van gedegen technische oplossingen, ook een breed draagvlak nodig. In ons dichtbevolkte land kan bij de uitvoering van infrastructurele projecten, voor omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden een flinke impact ontstaan. Dit kan kortstondig zijn tijdens de aanleg- of bouwwerkzaamheden maar ook structureel in de gebruiksfase van het project. Participatie van deze belanghebbenden speelt dan ook een cruciale rol bij het creëren van de juiste verwachtingen. En het nakomen van gewekte verwachtingen is een goede voedingsbodem voor het verkrijgen van maximaal draagvlak.

Participatieplan

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen opdrachtgevers de wettelijke verplichting om te onderbouwen in hoeverre aan het participatiebeleid is voldaan. Participatie van burgers, bedrijven en belangenorganisaties is (nog) minder vrijblijvend en wordt een belangrijke pijler in de besluitvorming over nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat al vroeg in de planvorming moet worden nagedacht over de aanpak van de participatie en dat belanghebbenden al vroeg in de planning moeten worden betrokken en geïnformeerd (het ‘brengen’).

Bruggenbouwer

Reacties uit de omgeving kunnen hierna bestaan uit vragen, opmerkingen, voorstellen, uitingen van zorg en bezwaren met betrekking tot bijvoorbeeld geluids- trilling- en stofoverlast, wegafsluitingen, verminderde bereikbaarheid van bedrijven, parkeren, verkeersdrukte, veiligheid, etc. Deze reacties dienen zorgvuldig gehoord en geregistreerd te worden (het ‘halen). De omgevingsmanager speelt hierin een cruciale rol. Zorgdragen voor een duidelijke en tijdige communicatie voorkomt frustraties  en teleurstellingen. Actief stakeholder- en verwachtingsmanagement en opereren als bruggenbouwer, levert een fundamentele bijdrage aan de succesvolle en soepele uitvoering van projecten en zorgt voor draagvlak, win-win-oplossingen en meer waardering voor het resultaat.

Wat kan Grenspaal12 hierin betekenen?

Door jarenlange ervaring in diverse toonaangevende projecten, hebben wij een brede kennis opgebouwd in omgevingsmanagement en participatieprocessen; zowel in de planvoorbereiding, de uitvoering en gebruiksfase alsook bij gebiedsontwikkeling. Onze omgevingsmanagers kunnen u helpen bij het maken van een stakeholderanalyse, het opstellen van een participatieplan met de goede ‘tone of voice’ en de uitvoering ervan. Omgevingsmanagement wordt door Grenspaal12 uitgevoerd door een team van deskundigen met de juiste competenties. Wij zetten deze kennis breed in en kunnen zo, samen met onze marktpartners, maatwerk leveren voor projecten op elk schaalniveau en van elke omvang. Zoekt u specialisten of (deel-)producten op het gebied van participatieplannen en communicatie, vergunningen, archeologie, grondverwerving, ruimtelijke ordening, etc.? Ook daarvoor moet u bij Grenspaal12 zijn.

Meer informatie?

Contact opnemen