Conditionering

Voordat een project in uitvoering kan, moeten de effecten op de boven- en ondergrondse fysieke omgeving inzichtelijk zijn en eventuele knelpunten zijn opgelost. Hierbij valt te denken aan de effecten op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en verkeershinder, maar ook aan het verleggen van kabels en leidingen, mogelijke aanwezige archeologische waarden en de geschiktheid van de bodemkwaliteit. Het onderdeel van omgevingsmanagement dat zich bezighoudt met deze aspecten wordt ook wel de conditionering van projecten genoemd. Door een project goed te conditioneren worden de voorwaarden gecreëerd waarop het project binnen de geldende wet- en regelgeving gerealiseerd kan worden.

Hoe pakken wij dat aan?

Onze insteek is de impact van eventuele nadelige effecten op de omgeving zo snel mogelijk te identificeren en te minimaliseren. De reden hiervoor is dat in het beginstadium van projecten de vrijheidsgraden om aanpassingen in het ontwerp door te voeren het grootst zijn en de kosten van wijzigingen het laagst. Eenvoudig gezegd, een tekening is in de haalbaarheidsfase nog makkelijk aan te passen. Zijn er echter kostenoptimalisaties nodig nadat allerlei onderzoeken en procedures uitgevoerd zijn, dan vergt dat meer inspanning, tijd en geld. Denk hierbij aan de aanwezigheid van bodemverontreiniging, te verleggen kabels en leidingen, het treffen van geluidwerende maatregelen of overschrijding van de stikstofnormen.

Wat doet Grenspaal12?

Een goede voorbereiding is het halve werk
Grenspaal12 pakt de conditionering van projecten integraal aan. Wij brengen de relevante disciplines samen aan één tafel voor een risico inventarisatie. Zo stellen we scherp welke effecten op de fysieke onder- en bovengrondse omgeving te verwachten zijn, maar ook welke risico’s hieraan kleven voor het project. In de volgende stap bepalen wij hoe deze risico’s het best beheerst kunnen worden. Daarbij hanteren wij een afwegingsmodel en de resultaten leggen we vast in een conditioneringsplan.

Het conditioneringsplan
Het conditioneringsplan is een concrete leidraad voor de beheersing van de nadelige effecten op de omgeving en hoe knelpunten daarin opgelost kunnen worden. Denk hierbij aan de afweging welke onderzoeken naar voren gehaald moeten worden, welke in een latere fase kunnen plaatsvinden of zelfs doorgeschoven kunnen worden naar de uitvoering. Ook kijkt Grenspaal12 hoe in het ontwerp optimaal kan worden ingespeeld op het beperken van nadelige omgevingseffecten. Denk hierbij aan het voorkomen van conflicten met ‘zware’ kabels en leidingen en bodemverontreinigingen.

Conditioneringsplan laten coördineren/uitvoeren
Grenspaal12 kan de coördinatie van de uitvoering van het conditioneringsplan op zich nemen. Specialistische expertise en onderzoeksvaardigheden worden zo nodig ingekocht. Daarmee nemen wij de opdrachtgever al het werk uit handen. Neem voor meer informatie of aanvullende vragen contact op.

Meer informatie?

Contact opnemen