Co-creatie

Wat is co-creatie?

Tegenwoordig kan men zich niet meer voorstellen dat ideeën, projecten of besluiten éénzijdig genomen worden, zonder de omgeving of belangrijke partners hierin te informeren of beter nog te betrekken. Onze samenleving participeert graag mee in plannen en projecten, om zodoende tot een goed, gedragen eindresultaat te komen waarin iedereen meerwaarde heeft (en kent) en een steentje heeft kunnen bijdragen. Deze transitie door middel van co-creatie is simpelweg niet meer weg te denken in deze tijd. Co creëren zegt het al: Samen creëren als een gemeenschappelijk doel.

Co-creatie binnen de infrastructuur en mobiliteit

Ook binnen de mobiliteit/verkeerskunde is deze manier van werken een standaard uitgangspunt en werkwijze binnen ons bureau. Met een open houding en blik op basis van gelijkwaardigheid gaan we op zoek naar hetgeen er (in dit geval op het gebied van verkeer en vervoer) leeft binnen de lokale samenleving. Dit doen we door uitgebreid te inventariseren (bij onder andere stakeholders, burger en bedrijven) welke thema’s, onderwerpen en knelpunten leven binnen bijvoorbeeld een bepaald dorp of gemeente. Dit doen we aan de hand van open gesprekken, themabijeenkomsten of (anonieme) interviewtechnieken.

Draagvlak creëren voor co-creatie

Vervolgens gaan we op zoek naar een zogenaamde “common ground”, of te wel de gemeenschappelijke deler van de belangrijkste thema’s, problemen en ambities. Dit vertrekpunt dient als basis om gezamenlijk te puzzelen naar ambities, doelstellingen en oplossingsrichtingen. Iedere participant zal vervolgens een actieve rol innemen en focus aanbrengen om per onderdeel verder invulling te geven aan de naar te streven oplossingen die samen bedacht zijn. Niet iedereen doet alles, maar er wordt verantwoordelijkheid gedeeld waarbij iedereen zijn deel voor haar rekening neemt.

Gezamenlijk leidt dit tot draagvlak, creatieve ideeën en het belangrijkste van alles: Acceptatie. Samen werken we aan een gemeenschappelijke ambitie en doel, waarbij iedereen meewerkt aan het uiteindelijke resultaat.

Voorbeelden van co-creatie projecten

Ons bedrijf, Grenspaal12 past deze werkwijze standaard toe bij onder andere het opstellen van mobiliteitsvisies en/of -plannen, verkeerscirculatieplannen of ruimtelijke ontwikkelingsopgaven.

Voorbeeld 1

Opstellen Visiedocument Mobiliteitsplan Voerendaal

In de periode 2020-2021 is de gemeente Voerendaal ondersteund in het opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie. Gedurende dit traject zijn burgers, bedrijven en diverse andere belangrijke stakeholders (vb. Ouderenbond, Fietsersbond, basisscholen, landbouwondernemers, etc.) actief betrokken bij het tot stand komen van het uiteindelijke meerjarenplan. De stakeholders zijn eerst geïnterviewd (één-op-één en/of collectief) om een beeld te scheppen van de huidige situatie en denkbeelden hoe het er over 10/20 jaar uit moet zien in ieders onafhankelijk belang. De resultaten hiervan zijn vergeleken, afgezet tegen (hoger) beleid van de gemeente/provincie en/of Rijk, om vervolgens gefilterd en als rode draad als leidraad uit te rollen als basis voor de uitrol van (nieuwe) ambities en doelstellingen.

Besluitvorming

Hier is vervolgens met de diverse stakeholders over doorgesproken en gevraagd om een concrete vertaling te geven aan de leidraad (nieuwe ambities en doelstellingen). Deze zijn daarna besproken en geprioriteerd, is in samenspraak en gezamenlijkheid gepuzzeld (door middel van ateliersessies) en gewerkt aan een geprioriteerd maatregelpakket op hoofdlijnen en waarbij (niet onbelangrijk!) iedere stakeholder in meer of mindere mate heeft moeten “geven en nemen”. Deze geprioriteerde maatregelen zijn vervolgens omgevormd tot concrete acties die de komende jaren in zicht moeten blijven om uitgevoerd te worden. Dit meerjarenplan is vervolgens opgesteld en wordt ieder jaar besproken (wat is bereikt en zijn de maatregelen nog actueel om uitgevoerd te worden, of niet) en waar nodig bijgesteld.

Omdat iedere stakeholder/ participant binnen het project een actieve bijdrage heeft geleverd en zich (deels) herkent in de uitkomsten en plannen ontstaat draagvlak voor de visie en het uitvoeringsprogramma. Men herkent zich in de plannen en is direct of indirect ambassadeur voor het werken aan een beter en verkeersveiligere (in dit geval) gemeente Voerendaal. Ook maakt draagvlak het voor het college en de gemeenteraad een stuk gemakkelijker rondom de besluitvorming van dit Mobiliteitsplan.

Voorbeeld 2

Roda JC-rotonde

Supporters en ondernemersraad zijn in zeer actieve mate betrokken geweest bij de ontwerpen van dit stukje bijzondere infrastructuur voor het Roda JC-stadion. Dit heeft plaatsgevonden in brainstorms, enquêtes en vergaderingen met zowel de supporters als de ondernemersraad. Hierin werden steeds de behoeften met betrekking tot de uitwerking van het project, vóór- en tegens uitvoerig besproken. Uiteindelijk is naar een ontwerp toegewerkt waar voor iedere participant een stuk(je) herkenning in zit en mag aangenomen worden dat het resultaat in gezamenlijkheid en samenspraak tot stand is gekomen! Deze werkwijze is door de gemeente zeer gewaardeerd en is uiteindelijk “een winnend idee” gebleken om het resultaat ook daadwerkelijk tot uitvoering te gaan brengen!

Stadion Roda JC

Meer informatie?

Contact opnemen