Zijn gewijzigde fietsroutes veilig?

Als gevolg van de fusies van voetbalclubs en scholen in de gemeente Leudal ontstaan gewijzigde verkeersstromen. Vooral de sportende en naar schoolgaande jeugd zullen met de fiets gebruik gaan maken van andere wegen waarbij de vraag rijst of deze wegen wel veilig zijn. De gemeente Leudal heeft Grenspaal12 gevraagd om de veiligheid van de nieuwe routes te onderzoeken en waar nodig oplossingen te bedenken om deze veilig te maken. 

Verkeersveiligheidsaudits en regievoering

Grenspaal12 heeft voor dit project enerzijds een second opinion verricht op een eerste inventarisatie van knelpunten door het verrichten van weginspecties en verkeersveiligheidsaudits. Anderzijds verzorgt een projectleider van Grenspaal12 de interne regie tussen beleid, onderhoud en de raakvlakken met andere relevante projecten. Daarnaast heeft een consultatie met de verschillende dorpsraden plaatsgevonden. Voor de gesignaleerde  verkeersveiligheidsknelpunten zijn oplossingen bedacht, uitgewerkt en in een parametrisch kostenmodel gegoten. Hierdoor kan interactief met de opdrachtgever binnen de taakstellende budgetten een passend maatregelenpakket worden samengesteld.

Een gedragen en haalbaar maatregelenpakket

Momenteel stellen wij het maatregelenpakket met financiële onderbouwing op.

#Mobiliteit #Verkeersveiligheid #Fietsplan #Schoolomgeving #Parametrisch ramen #Projectleiding